Pstet Exam Preparation 2023 Social Studies Questions and Answers

Pstet Exam Preparation 2023 Social Studies/Social Science

Asteroids are found between the orbits of which planets?
ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸਟਰੌਇਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?

 1. Mars and Jupiter ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ
 2. Jupiter and Saturn ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ
 3. Mars and Saturn ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ
 4. Venus and Jupiter ਸੁੱਕਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ

Answer is mars and jupiter

Who was the first Deputy Prime Minister of India?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ?

 1. Maulana Azad ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ
 2. C. Rajagopalachari ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ
 3. Sardar Vallabhbhai Patel ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ
 4. Khan Abdul Gaffar Khan ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਂ

Answer is Sardar Vallabhbhai Patel

ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
(ਉ) ਇਹ 30° ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ latitude ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
(ਅ) ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
(ਸੀ) ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਰੀਡੀਅਨ prime meridian ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਗਲੋਬ ‘ਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ

 1. ਕੇਵਲ (A) ਅਤੇ (B) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 2. ਕੇਵਲ (B) ਅਤੇ (C) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 3. ਕੇਵਲ (A) ਅਤੇ (C) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 4. ਸੂਚਨਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ

Answer is not enough information

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
If we are moving from North pole to South pole, what will be the sequence of lines we cross?

 1. ਆਰਕਟਿਕ ਚੱਕਰ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਚੱਕਰ
  Arctic circle, Tropic of cancer, Equator, Tropic of Capricorn and Antarctic circle
 2. ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਚੱਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਰੇਖਾ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ
  Antarctic circle, Tropic of cancer, Equator, Tropic of Capricorn and Arctic circle
 3. ਆਰਕਟਿਕ ਚੱਕਰ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਕੈਂਸਰ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਚੱਕਰ
  Arctic circle, Tropic of Capricorn, Equator, Tropic of cancer and Antarctic circle
 4. ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਚੱਕਰ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ, ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਕੈਂਸਰ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਆਰਟਿਕ ਸਰਕਲ
  Antarctic circle, Tropic of Capricorn, Equator, Tropic of cancer and Artic circle

Answer is 1

Statement (a) – The shape of Indian Ocean is S ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ S ਹੈ
Statement (b) – The S shape of Indian Ocean provides ideal location for natural horbours ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦਾ S ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੌਰਬਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
Select the correct option from the given alternatives.ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

 1. Both a and b are true a ਅਤੇ b ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀਂ ਹਨ।
 2. Both a and b are false a ਅਤੇ b ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ।
 3. a is true but b are false a ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ b ਗਲਤ ਹੈ
 4. b is true but a is false b ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ a ਝੂਠਾ ਹੈ

ਸਲੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ _____ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
Slate and Marble are the examples of _____.

 1. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚਟਾਨਾਂ primary rocks
 2. ਅਗਨੀ ਚੱਟਾਨਾਂigneous rocks
 3. ਤਲਛਟੀ ਚੱਟਾਨਾਂ sedimentary rocks
 4. ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਚਟਾਨਾਂ metamorphic rocks

Consider the following pairs:
A. Temperate evergreen forest – Hard wood trees
B. Coniferous forests ਤਿਕੋਣੇ ਜੰਗਲ – softwood trees
C. Tropical deciduous forests – Both hardwood and softwood trees.
Which of the pair/pairs above is/are correctly matched?
Options :

 1. A and C only
 2. B only
 3. B and C only
 4. A and B only

Answer is B only

in india
ਊਸ਼ਣ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਵਣ Tropical Evergreen Forests
ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਣ Monsoonal or Deciduous forests
ਮਾਰੂਥਲੀ ਵਣ Dry Forests
ਜਵਾਰਭਾਟੀ ਡੈਲਟਾ ਵਣ Tidal forests
ਪਰਬਤੀ ਵਣ Mountaineous forests

Moving from troposphere to mesosphere in the atmosphere, the temperature
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ……………………..

 1. First increases then decreases ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਗਾ ਫਿਰ ਘਟੇਗਾ
 2. First decreases then increases ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੇਗਾ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ
 3. Remain constant ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ
 4. Increases only ਸਿਰਫ ਵਧੇਗਾ

Answer is ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਗਾ ਫਿਰ ਘਟੇਗਾ
troposphere ਅਸਾਂਤੀ ਮੰਡਲ
stratosphere ਸਮਾਪਤ ਮੰਡਲ ਓਜੋਨ ਪਰਤ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ
mesosphere ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੰਡਲ
ionosphere ਤਾਪਮੰਡਲ

ਸਹਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਗੁਫਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ, ਜਿਰਾਫ, ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗਾਂ, ਭੇਡਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ __

 1. ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮੈਦਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ
 2. ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ
 3. ਲੋਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ
 4. ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ
  Answer is 1

ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ (minerals and rocks) ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ/ਸਹੀ ਹੈ
(A) ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰਿਕ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ Generally metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks.
(B) ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
(C) ਸਾਰੇ ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ All ore minerals are not rocks.
(D) ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹਨ All rocks are not ore minerals.

 1. ਸਿਰਫ਼ (A) ਅਤੇ (B) ਸਹੀ ਹਨ
 2. ਸਿਰਫ਼ (C) ਅਤੇ (D) ਸਹੀ ਹਨ
 3. ਸਿਰਫ਼ (A), (B) ਅਤੇ (C) ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ
 4. ਸਿਰਫ਼ (A), (B) ਅਤੇ (D) ਸਹੀ ਹਨ

Answer is 4

ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ’?
Which word out of the following means ‘to settle down’ in Latin?

 1. Ignis ਅਗਨੀ
 2. Sedimentum ਤਲਛਟ
 3. Metamorphase ਰੁਪਾਂਤਰਿਤ
 4. Lapis ਲੈਪਿਸ

Answer is 2

Shifting cultivation and nomadic herding are the examples of:
ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ

 1. Intensive subsistence agriculture ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ
 2. Primitive subsistence agriculture ਆਦਿਮ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ
 3. Mixed farming ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ
 4. Commercial farming ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ

Answer is 2

Who coined the phrase “Unity in Diversity” to describe India?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ” ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ?

 1. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ
 2. ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ
 3. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ
 4. ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ
  Answer is 3

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਵਿਕਲਪ:

 1. ਪ੍ਰਧਾਨ
 2. ਲੋਕ ਸਭਾ
 3. ਰਾਜ ਸਭਾ
 4. ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
  Answer is 4

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?
(A) ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2005 – ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ
(B) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ
(C) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005 – ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

 1. A, B and C
 2. Only A and B
 3. Only A and C
 4. Only B and C

Answer is 2

ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਚੁਣੋ।
Choose the correct sequence of stages of a cotton crop transforming into a cotton shirt.

 1. ਵਾਢੀ – ਗਿੰਨਿੰਗ – ਸਪਿਨਿੰਗ – ਬੁਣਾਈ Harvest – Ginning – Spinning – Weaving
 2. ਗਿੰਨਿੰਗ – ਸਪਿਨਿੰਗ – ਬੁਣਾਈ – ਵਾਢੀ Ginning – Spinning – Weaving – Harvesting
 3. ਕਤਾਈ – ਬੁਣਾਈ – ਵਾਢੀ – ਗਿੰਨਿੰਗ Spinning – Weaving – Harvesting – Ginning
 4. ਬੁਣਾਈ – ਵਾਢੀ – ਗਿੰਨਿੰਗ – ਕਤਾਈ Weaving – Harvesting – Ginning – Spinning

Answer is 1